ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอโครงงานการสำรวจเฟินในท้องถิ่น

 

โฮม
เกี่ยวกับโครงงาน
ที่มาและความสำคัญ
วิธีดำเนินงาน
ผลการสำรวจ
สรุปผล

               

ที่มาและความสำคัญ

         เฟิน อยู่ใน Division Pterophyta  เป็นพืชที่สร้างสปอร์ ยังไม่มีเมล็ดและผลปัจจุบันพบว่ามีอยู่ประมาณ 170 Genus 12,000 สปีชีส์ ประมาณ2 ใน 3 พบในเขตร้อน แต่จากการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศสามารถสร้างพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งมีลักษณะและขนาดของต้นรวมไปถึงสีของใบ แตกต่างกันไป จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย     

เฟินจัดเป็นพืชที่มีความสำคัญทั้งในการเป็นอาหาร เป็นพืชสมุนไพร และมีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศ มีประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์หน้าดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินความสำคัญอีกอย่างของเฟินที่ทำให้เฟินเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ การนำมาเป็นไม้ประดับและเป็นที่นิยมทั้งนี้เนื่องจาก เฟินมีความงดงาม มีรูปร่างใบที่แปลกตา หลากหลายลักษณะของใบเฟินนำเอาความเยือกเย็นของป่าใหญ่ลำธาร ลีลาและลวดลายของผิวใบอ่อนละมุนนำเอาความอ่อนโยนและนุ่มนวลมาสู่จิตใจของผู้ปลูกเลี้ยง จึงทำให้เฟินกลายเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีการซื้อขายกันอย่างกว้างขวาง บางชนิดมีราคาแพงเนื่องจากหายากและเพาะสปอร์ได้ยาก นอกจากการค้าขายในประเทศ ยังมีการค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงในการส่งออกเฟินในระดับต้น ๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  และนอกจากการที่ว่าเฟินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันทำให้มีผู้สนใจปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ ผสมข้ามพันธุ์หรือให้เกิดความแตกต่างและลักษณะแปลกใหม่ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งต้องอาศัยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่หลากหลายจากป่า

จากที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับเฟินเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ซึ่งพื้นที่บางส่วนในท้องถิ่นของคณะผู้จัดทำมีลักษณะดังกล่าว จึงทำให้คณะผู้จัดทำมีความสนใจในการศึกษาความหลากหลายของเฟินในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

1.       เพื่อศึกษาความหลากหลายของเฟินในท้องถิ่น

2.       เพื่อจัดจำแนกชนิดของเฟินที่พบในท้องถิ่น

ขอบเขตการศึกษา

1.       จัดจำแนกเฟินที่พบในท้องถิ่นได้

2.       สำรวจในพื้นที่ของดอยวัดถ้ำผารุย

สถานที่และเวลาการทดลอง

    เวลา  เริ่มทำการทดลอง เดือน พฤษภาคม 2548

            สิ้นสุดการทดลอง เดือน กันยายน 2548

    สถานที่สำรวจ   ดอยวัดถ้ำผาจรุย  ตำบลป่าแงะ                          อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

 

นิยามศัพท์เฉพาะ

เฟิน        หมายถึง พืชที่สร้างสปอร์ได้ ยังไม่มีเมล็ดและผลส่วนมากเป็นต้นไม้ที่เติบโตในพื้นที่ชุ่มชื้น ภายใต้ร่มเงาในป่าใหญ่เป็นพืชที่มีระบบท่อลำเลียง ใบอ่อนมีการม้วนงอ

ท้องถิ่น    หมายถึง   บริเวณที่สำรวจ คือ ดอยวัดถ้ำผาจรุย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย